C3T2 | 2vs2 Random | U98 - Thành Lak vs Trương IS - It'sWar | Ngày 14-6-2018

Xuất bản 8 tháng trước

More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: htt...

Chủ đề: Giải trí

Xem thêm

Bình luận