My Clip

Giới thiệu Điều khoản dịch vụ Quy chế hoạt động

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

I. Quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của mạng xã hội trực tuyến Myclip, bao gồm việc cung cấp, chia sẻ thông tin về giải trí, điện ảnh dành cho người sử dụng từ 15 tuổi trở lên.

- Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ khách hàng sử dụng mạng xã hội Video trực tuyến Myclip.

- Đối tượng tất cả các khác hàng sử dụng mạng xã hội video My Clip

2. Mục đích và ý nghĩa mạng xã hội Myclip

- Mạng xã hội trực tuyến Myclip trở thành một hệ thống chia sẻ thông tin video cho cộng đồng từ 15 tuổi trở lên.

- Giúp cho các thành viên sử dụng mạng Internet dễ dàng thiết lập một không gian riêng để chứa những thông tin họ đã thực hiện.

- Đóng vai trò là nơi cung cấp nhiều thông tin Video có ý nghĩa, bổ ích đối với người sử dụng Internet

- Trang có địa chỉ trên mạng internet là http://myclip.vn và http://myclip.com.vn.

II. Quy chế hoạt động của mạng xã hội

Điều 1. Giải thích từ ngữ

- Thỏa thuận: là sự trao đổi, đồng ý về việc cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng xã hội MyClip, cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

- MyClip: là dịch vụ mạng xã hội khai thác được truy cập tại địa chỉ http://myclip.vn và http://myclip.com.vn.

- Nhà cung cấp: Tổng Công ty Viễn thông Viettel hoặc viết tắt là Viettel.

- Ban quản trị mạng xã hội MyClip: là bộ phận được Tổng Công ty Viễn thông Viettel giao nhiệm vụ quản lý, khai thác mạng xã hội Myclip.

- Thông tin cá nhân: là những thông tin góp phần định danh một cá nhân thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người sử dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

- Người sử dụng/thành viên: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản trên mạng xã hội Myclip.

- Sở hữu trí tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.

Điều 2. Đăng ký tài khoản

- Một số tính năng của mạng xã hội MyClip yêu cầu người sử dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu người sử dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng mạng xã hội Myclip với các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng đăng ký tài khoản để sử dụng mạng xã hội Myclip được tốt nhất.

- Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng mạng xã hội Myclip và có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của mình, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.

- Nếu người sử dụng biết hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đã bị xâm nhập, hãy báo cho ban quản trị mạng xã hội Myclip bằng thông tin đề cập tại mục liên hệ.

- Cá nhân đăng nhập đăng ký phải đảm bảo:

+ Không được sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được phép. Cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất của mạng xã hội MyClip hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các t