C3T3 | 2vs2 Shang Tự Do | Mạnh Hào - Mỗ vs Trương IS - It War | Ngày 16-04-2018

Xuất bản 11 tháng trước

More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: htt...

Chủ đề: Giải trí

Xem thêm

Bình luận