C2T4 | 2vs2 Assy | ChipBoy - U98 vs Cam Quýt - Tiểu Màn Thầu | Ngày 10-08-2018

Xuất bản 10 tháng trước

More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: htt...

Chủ đề: Giải trí

Xem thêm

Bình luận