Sao Nhập Ngũ (SS6): Đang hành quân mà địch xuất hiện