C1T1 | 4vs4 Random | GameTV vs Thái Bình | Ngày 11-9-2018

Xuất bản 10 tháng trước

More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: htt...

Chủ đề: Giải trí

Xem thêm

Bình luận