Giá điện mới cho người thuê trọ: ai giám sát chủ nhà trọ?| VTC14

Xuất bản 9 tháng trước

VTC14 |GIÁ ĐIỆN MỚI CHO NGƯỜI THUÊ TRỌ: AI GIÁM SÁT CHỦ NHÀ TRỌ? Nếu không có sự kiểm tra, giám sát một cách rõ ràng, cụ thể thì các chủ nhà trọ vẫn lợi dụng...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận