Cần minh bạch trong thu - chi tác quyền âm nhạc | VTC14

Xuất bản 9 tháng trước

VTC14 | CẦN MINH BẠCH TRONG THU CHI TÁC QUYỀN ÂM NHẠC Sự nhập nhèm trong việc thu chi tác quyền âm nhạc cũng đã khiến nhiều tác giả bất hợp tác với Trung tâm...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận