Mr Cần Trô Xuân Nghị phát sầu vì dị ứng ngứa toàn thân do ăn hải sản