C1T1 | 4vs4 Random | Team U98 vs Team Mạnh Hào | Ngày 27-1-2019

Xuất bản 10 tháng trước

More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Hotline: (+84) 0988 ...

Chủ đề: Giải Trí mới