Thời tiết biển 03/02/2019:Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ tiếp tục thuận lợi trong ngày hôm nay| VTC14

Xuất bản 6 tháng trước