Chào Ngày Mới | Vĩnh troll đồng bọn bằng thức ăn cho chó và cái kết