Ông Lão 60 Tuổi Trùm Leo Dừa Miền Tây, Cột Dây Ở Chân Vẫn Hái 500 TráiNgày - Việt Nam 247