Thật Xấu Hổ, Người Việt Vào Siêu Thị Auchan Trộm Cắp, Ăn Chùa Tỉnh Queo - Việt Nam 247