Bằng MÓN QUÀ ĐỘC LẠ vẫn cưa đổ được Nàng Thanh Hóa.