Nhân Quả Nhãn Tiền - Tập 4 - Giám Đốc Tham Tiền Rút Ruột Công Trình Xây Dựng Và Qủa Báo Phải Nhận