Trưởng thành là khi đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời