Trận 1 | Chim Sẻ Đi Nắng vs Ngạch Hán | Bán kết | Solo Shang | AoE Trung Việt 2019 | 14-10-2019