Trận 3 | Chim Sẻ Đi Nắng vs B.C.M.Tráng | Vòng Bảng | Solo Random | AoE Trung Việt 2019 | 14-10-2019

Xuất bản 11 tháng trước

Trận 3 | Chim Sẻ Đi Nắng vs B.C.M.Tráng | Vòng Bảng | Solo Random | AoE Trung Việt 2019 | 14-10-2019

Chủ đề: