Cái hốc bất tử có 1-0-2 của Chim Sẻ Đi Nắng max của max | AoE Highlights