C1T1 | AOE 44 Ramdom Bé Yêu 2019 | Thái Bình 2 vs Sài Gòn New | Ngày 09-06-2019 - BLV Hùng Tom