C1T2 | AOE 22 Ya - Assy | Giải Bé Yêu 2019 | U97 + Công 9x vs BiBi TMT | Ngày 08-06-2019