Soái ca Dương Tiễn- -từ đầu đều đúng sao cuối cùng EM LẠI LÀ NGƯỜI SAI