Cười lăn với Hứa Minh Đạt khi có "CƠ THỂ"khác người - Não là bộ phận NỘI TẠNG nằm trong tim