BMHH HAY NHẤT - Tiêu chuẩn chọn người yêu của gái đẹp (Phần 5) - Hướng nội và ít nói bất lợi