Bệnh nặng chắc thăng sớm nếu người thăm bệnh cứ thần kinh thế này.