Khi Doraemon 2K4 | Tập 7: Hoa Phát Hiện Nói Dối | Mèo2K4, Michu, Huỳnh Alan, Ngân Vera