Chàng trai BÁ ĐẠO NHẤT BMHH, tự tin mình là 'ỨNG CỬ VIÊN VÔ ĐỊCH'