'TÒM TEM' ra sản phảm, bồ tìm đến tận nhà đập giấy khám thai vào mặt vợ.