Kỉ niệm 20 năm ngày ra trường niên khóa 1996 -1999, Trường Cấp II III huyện Ea Súp