Ngất Ngây Trong Vũ ĐIệu Không Thể Nào Quên .- Không dành cho người dưới 16 tuổi, cân nhắc trước khi xem.